Advokátska kancelária

JANČO A PARTNERI

NAŠI KLIENTI

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva

Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Nitriansky samosprávny kraj

príprava a realizácia medzinárodného verejného obstarávania na zabezpečenie služieb prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 10 rokov s predpokladanou hodnotou zákazky približne 500 000 000,- EUR

 

zastupovanie v konaní pred Úradom pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky

 

príprava právneho stanoviska v oblasti práva zdravotných poisťovní

zastupovanie v súdnych sporoch v oblasti obchodného práva

 

príprava väčšieho množstva právnych stanovísk z oblasti zdravotníckeho, obchodného, občianskeho, pracovného a správneho práva

spolupráca pri tvorbe legislatívy

 

príprava analýz a stanovísk v oblasti obchodného, občianskeho i správneho práva

zastupovanie vo viacerých súdnych sporoch v oblasti obchodného a správneho práva

 

príprava analýz a stanovísk v oblasti obchodného, občianskeho i správneho práva

príprava stanoviska v oblasti obchodného práva

 

zastupovanie v súdnych sporoch v oblasti pracovného práva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RTVS Production & Technology, s.r.o.

Záchranná zdravotná služba Bratislava

Slovenská pošta, a.s.

 
 
 
 

zastupovanie v súdnych sporoch z oblasti obchodného a správneho práva

 

príprava stanovísk z oblasti obchodného, občianskeho, pracovného, správneho práva a práva verejného obstarávania

 

analýza existujúcich zmluvných vzťahov

príprava stanoviska vo vzťahu k obmedzeniam pri nakladaní s majetkom

 

zastupovanie v súdnych sporoch v oblasti občianskeho a obchodného práva

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Fakultná nemocnica Nitra

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s.

 
 
 
 

príprava stanovísk z oblasti obchodného práva

 

analýza existujúcich zmluvných vzťahov

zastupovanie v súdnych sporoch

 

príprava právnych stanovísk z oblasti obchodného, pracovného a správneho práva

 

zastupovanie v súdnych sporoch v oblasti zdravotníckeho práva

 

príprava právnych stanovísk

 

Mesto Košice

Fond národného majetku Slovenskej republiky

Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.

 
 
 

príprava a posudzovanie zmlúv z oblasti práva cenných papierov

analýza existujúcich záväzkov mesta

 

zastupovanie v súdnom spore v oblasti nakladania s majetkom štátu

 

príprava stanovísk

Obec Most pri Bratislave

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

 

vymáhanie veľkého množstva pohľadávok voči odberateľom

 

príprava stanoviska vo veci nakladania s odpadmi