Advokátska kancelária

JANČO A PARTNERI

O NÁS

Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, s.r.o. pôsobí na trhu ako právnická osoba zapísaná v obchodnom registri kontinuálne od roku 2006 a to so zameraním na všetky hlavné oblasti práva

, pričom jej zakladateľ a konateľ JUDr. Ladislav Jančo, MPH je ako advokát zapísaný v zozname advokátov od roku 1987 a profesijne činný už od roku 1983 v rámci súdnictva. Paralelne pôsobil ako člen štatutárnych a dozorných orgánov obchodných spoločností so zameraním na zdravotníctvo a energetiku.

 

V súčasnej dobe je naďalej spoločníkom a konateľom našej advokátskej kancelárie, venuje sa však i pedagogickej činnosti ako odborný asistent na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Jeho dlhoročná prax a interdisciplinárne znalosti sú jedným z primárnych dôvodov, pre ktoré klienti vyhľadávajú naše služby.

NÁŠ TÍM

JUDr. Ladislav JANČO, MPH

advokát, konateľ

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 1987 pôsobí v rámci slobodného povolania - advokácie, v období rokov 2002 - 2013 bol zapísaný i v zozname advokátov vedenom Českou advokátní komorou. V súčasnej dobe advokáciu vykonáva ako konateľ spoločnosti Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, s.r.o. Popri uvedenom je činný i v orgánoch stavovskej samosprávy, ako náhradný člen revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory. Je externým doktorandom na Katedre medicínskeho práva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Od roku 2014 pôsobí na tejto univerzite ako asistent, pričom vykonáva pedagogickú prácu vo vymedzenej oblasti vzdelávania, ako i vedecko-výskumnú činnosť v odbore zdravotnícke právo.

Mgr. Tomáš KURINEC

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v roku 2012. V Advokátskej kancelárii JANČO A PARTNERI, s.r.o. pôsobí nepretržite už od roku 2011 a to na pozícií právneho asistenta, advokátskeho koncipienta a od roku 2016 ako spolupracujúci advokát. Počas daného obdobia spolupracoval na poskytovaní právnych služieb mnohým subjektom verejného sektora, so zameraním najmä na oblasť obchodného a zdravotníckeho práva a dopravy.

Mgr. Slavomír BREZINA

Ukončil štúdium Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2005. Advokátske skúšky úspešne zložil v roku 2011, od kedy aj pôsobí v Advokátskej kancelárii JANČO A PARTNERI, s.r.o. na pozícii spolupracujúci advokát. Mgr. Slavomír Brezina sa venuje komplexnému právnemu poradenstvu podnikateľským subjektom v oblasti súkromného práva so zameraním najmä na právo nehnuteľností a obchodných spoločností. Zameriava sa na nemecky hovoriacich klientov.

Mgr. Tomáš Čentéš, PhD.

 

Jana Lazovská, office manager

KVALITA

Garanciou kvality nami poskytovaných služieb je i tím skúsených advokátov a spolupracujúcich partnerov, disponujúcich nenahraditeľnými praktickými skúsenosťami, ako i rozsiahlymi teoretickými vedomosťami a pochopením pre nevyhnutnosť osobitného prístupu k špecifickým potrebám jednotlivých klientov. Samozrejmosťou u každého z nich je neustále prehlbovanie si dosiahnutých vedomostí, osobný rozvoj  a otvorenosť novým myšlienkam a nápadom, so zameraním na hospodárne dosahovanie cieľov vytýčených klientmi.

 

SPOLUPRÁCA

Za účelom efektívnej ochrany práv a právom chránených záujmov zastúpených subjektov využívame i služby renomovaných odborníkov z iných oblastí, najmä, nie však výlučne daňových a účtovných poradcov, expertov z oblasti verejného obstarávania  ako i znalcov z rôznych oborov, zabezpečujúc tak komplexnosť našich výstupov.

 

SPOĽAHLIVOSŤ

Našou snahou je neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb a iniciatívne upozorňovať klienta na hroziace riziká za účelom preventívneho pôsobenia vo vzťahu k možnosti vzniku potenciálnej škody. Z uvedeného dôvodu uprednostňujeme dlhodobú spoluprácu, v rámci ktorej sa zameriavame na plné pochopenie individuálnych potrieb konkrétneho zákazníka a optimalizáciu nami navrhovaných riešení. Neznamená to však, že nie sme schopní flexibilne a expresne plniť i ad hoc požiadavky v nadväznosti na výskyt nepredvídateľných okolností.

 

INOVATÍVNOSŤ

Pri výkone našej činnosti používame moderné technické vybavenie spracovávania spisovej agendy. Samozrejmosťou je elektronická komunikácia s orgánmi verejnej správy za využitia kvalifikovaného certifikátu/zaručeného elektronického podpisu.

 

GARANCIE

Naša advokátska kancelária je zapísaná pod číslom 2013/11-PO-D1870 v Registri hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie a v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má evidovaného v príslušnom registri konečného užívateľa výhod.

 

Členovia nášho právneho tímu sú zo zákona povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom advokácie.

 

Nami navrhované riešenia garantujeme  našou znalosťou práva a dlhoročnými skúsenosťami. Uzavretým poistením za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti až do výšky 1.750.000,00 EUR  plne zodpovedáme za škodu vzniknutú prípadným porušením povinností spojených s poskytovaním právnych služieb.