Advokátska kancelária

JANČO A PARTNERI

SLUŽBY

Občianske právo

Našim klientom ponúkame vysoko profesionálne právne služby v širokej škále poradenstva, od ochrany osobnosti, cez vecné práva,  právo duševného vlastníctva, ako aj oblasť zmluvného práva. Súčasťou poskytovanej právnej starostlivosti je vyhotovovanie a pripomienkovanie zmlúv, ktoré sú šité podľa požiadaviek klienta.

V oblasti verejného obstarávania naša kancelára poskytovala služby viacerým verejným obstarávateľom. Za všetky možno spomenúť  úspešnú realizáciu prvého medzinárodného tendra uskutočneného na Slovensku v oblasti pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007, predmetom ktorého bolo obstaranie dopravcu v Nitrianskom samosprávnom kraji na obdobie 10 rokov s predpokladanou hodnotou zákazky približne 500 000 000,- EUR.

V oblasti zdravotníctva naša kancelária poskytovala komplexné právne služby významným subjektom pôsobiacim v danom sektore a to i ústredným orgánom štátnej správy, najväčšej zdravotnej poisťovni, ako aj viacerým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V rámci našej činnosti sme sa spolupodieľali taktiež na tvorbe legislatívy. Zaoberáme sa však i ochranou práv fyzických osôb, ktorým bola činnosťou zdravotníckych pracovníkov spôsobená škody na zdraví.

Naša kancelárie poskytuje právnu pomoc pri zakladaní, zmene alebo zrušení obchodných spoločností, zastupovanie pred obchodným registrom a živnostenským úradom, kompletný servis pri vnútorných zmenách v spoločnostiach (zmena sídla, štatutárneho orgánu, spoločníkov a pod.), pri zmenách právnych foriem spoločností, pri ich splynutí, zlúčení, rozdelení, zániku a likvidácii. Pomáhame pri organizácii valných zhromaždení ako aj pri príprave s tým súvisiacich dokumentov.

Vypracujeme právny audity (Due Diligence) za účelom komplexného posúdenia právneho stavu obchodných spoločností a iných subjektov, v súvislosti so zamýšľanými transakciami (akvizíciami, predajmi podnikov, predajmi nehnuteľností a pod.), alebo v rámci auditov vykonávaných na základe špecifických požiadaviek klientov.

V oblasti práva hospodárskej súťaže naša kancelária okrem iného úspešne zastupovala najväčšiu zdravotnú poisťovňu v súdnom spore týkajúceho sa zneužívania dominantného postavenia na trhu. V súvisiacej veci sme poskytovali i konzultačnú činnosť vo vzťahu k posudzovaniu nedovolenej štátnej pomoci v konaní vedenom Európskou komisiou.

Naša kancelárie poskytuje komplexné právne služby v oblasti práva nehnuteľnosti, v rámci ktorého zabezpečuje najmä právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva, kompletnú prípravu a vypracovanie dokumentov pre prevod nehnuteľností , kontrola  a revízia  už existujúcich zmlúv  za účelom  zabezpečenia právnej istoty, vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  vrátane zastupovanie v katastrálnom konaní, právne poradenstvo v oblasti nájmu nehnuteľností, nájmu a podnájmu bytu a nebytového priestoru.

Verejné obstarávanie

Zdravotnícke právo

Právo obchodných spoločností

Právne audity (Due Diligence)

Hospodárska súťaž

Právo nehnuteľností

V oblasti pracovného práva naša kancelária najmä zastupuje právnické osoby ako zamestnávateľov v pracovnoprávnych súdnych sporoch so zamestnancami. Poskytuje však aj poradenstvo fyzickým osobám ako zamestnancom najmä pri ukončovaní pracovnoprávneho vzťahu. Úspešne poskytujeme poradenstvo pri zamestnávaní cudzincov v Slovenskej republike.

Pracovné právo

V oblasti vymáhania pohľadávok naša kancelária úspešne zastupovala fyzické a právnické osoby v množstve prípadov a náš tím sa s touto problematikou stretáva na dennej báze. Skúsenosti máme aj s vymáhaním veľkého počtu pohľadávok a to na základe zastupovania popredného hráča v energetickom priemysle.

Sporová agenda a vymáhanie pohľadávok